Hello world

Welcome to wiki This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (DASFAA 2019) Database Systems for Advanced Application ครั้งที่ 24 ประจำปี 2019

ศูนย์แก้ไขความพิการบริเวณใบหน้าและศีรษะคณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ The University of Queensland ประเทศออสเตรเลีย ร่วมจัดประชุมวิชาการนานาชาติ (DASFAA 2019) Database Systems for Advanced Application ครั้งที่ 24 ประจำปี 2019 ซึ่งเน้นการแสดงผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาฐานข้อมูลที่ทันสมัยและการนำไปใช้ประโยชน์ โดยเป็นเวทีสำหรับนำเสนอผลงานทางวิชาการและการอภิปรายระหว่าง นักวิจัยด้านระบบฐานข้อมูล นักพัฒนา บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม

ภารกิจเยี่ยมบ้านน้องๆในโครงการ One Stop Network พื้นที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ภารกิจเยี่ยมบ้านน้องๆในโครงการ One Stop Network พื้นที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ศูนย์แก้ไขความพิการบริเวณใบหน้าและศรีษะและทีมบุคลากรเครือข่ายพื้นที่ฝาง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้เข้าร่วมโครงการ One Stop Network ณ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562ร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทาน เนื่องในพิธีทำบุญปอยหลวง โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ศูนย์แก้ไขความพิการบริเวณใบหน้าและศีรษะ นำโดย ผศ.นพ.กฤษณ์ ขวัญเงิน และทีมงาน ร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทาน เนื่องในพิธีทำบุญปอยหลวงเพื่อเฉลิมฉลอง โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

ศูนย์แก้ไขความพิการฯ มอบของขวัญปีใหม่ปี 2562 แทนคำขอบคุณ

แทนคำขอบคุณ 
ศูนย์แก้ไขความพิการบริเวณใบหน้าและศีรษะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เดินสายมอบของขวัญปีใหม่ แทนคำขอบคุณผู้สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ฯ เครือข่ายการทำงาน เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2562

 

Nasoform อุปกรณ์ปรับรูปจมูก 

Nasoform อุปกรณ์ปรับรูปจมูก

ผลงานนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของผู้ป่วย ครอบครัว ทีมแพทย์และสังคม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง นวัตกรรมแห่งชาติด้านสังคม พ.ศ.2557

 

 

Nasoform อุปกรณ์ปรับรูปจมูก ผลงานนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของผู้ป่วย ครอบครัว ทีมแพทย์และสังคมรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง นวัตกรรมแห่งชาติด้านสังคม พ.ศ.2557

โพสต์โดย ศูนย์แก้ไขความพิการบริเวณใบหน้าและศีรษะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2019

 

Nasoform อุปกรณ์ปรับรูปจมูก ผลงานนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของผู้ป่วย ครอบครัว ทีมแพทย์และสังคมรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง นวัตกรรมแห่งชาติด้านสังคม พ.ศ.2557

โพสต์โดย ศูนย์แก้ไขความพิการบริเวณใบหน้าและศีรษะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2019

ศูนย์แก้ไขความพิการบริเวณใบหน้าและศีรษะ ร่วมส่งเจ้าหน้าเครือข่าย โรงพยาบาลจอมทอง และโรงพยาบาลฝาง เข้าร่วมสังเกตการณ์ขั้นตอนการประเมินเด็กที่มีปัญหาในด้านการพูด ในโครงการวิจัย “การหามาตรฐานของการประเมินการสั่นพ้องและการแปรเสียงสำหรับเด็กที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่” เพื่อประเมินเด็กที่มีปัญหาในด้านการพูด”

ศูนย์แก้ไขความพิการบริเวณใบหน้าและศีรษะ ร่วมส่งเจ้าหน้าเครือข่าย โรงพยาบาลจอมทอง และโรงพยาบาลฝาง เข้าร่วมสังเกตการณ์ขั้นตอนการประเมินเด็กที่มีปัญหาในด้านการพูด ในโครงการวิจัย เรื่อง  “การหามาตรฐานของการประเมินการสั่นพ้องและการแปรเสียงสำหรับเด็กที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่” เพื่อประเมินเด็กที่มีปัญหาในด้านการพูด”

ในระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2561
เวลา 8.30-15.00 น. ณ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก (ชั้น 2)
คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จัดโดย ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยวิจัยวิทยาการสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และภาควิชาวิทยาศาสตร์ สื่อความหมาย และความผิดปกติของการสื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

https://www.facebook.com/CmuCFCenter/videos/1916676205307635/

โครงการรณรงค์ป้องกันภาวะปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดด้วยโฟเลต ชุดที่ 2

 

โครงการรณรงค์ป้องกันภาวะปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดด้วยโฟเลต ชุดที่ 2

Credit: ศูนย์รักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

โครงการรณรงค์ป้องกันภาวะปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดด้วยโฟเลต ชุดที่ 1

โครงการรณรงค์ป้องกันภาวะปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดด้วยโฟเลต ชุดที่ 1

Credit: ศูนย์รักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่